دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • اقامت در ایران از طریق سرمایه گذاری • اقامت در ایران از طریق سرمایه گذاری:

  افراد بسیاری  وجود دارند که تابعیت کشورهای دیگر جهان را دارند و به هر دلیل مایلند در ایران اقامت داشته باشند. بهترین راهی که میتوان به این افراد پیشنهاد داد ویزای سرمایه گذاری است.

    دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از کلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست مینماید که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه (بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت هـای ناشـی از سـرمایه گـذاری در چـارچوب ایـن قـانون از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مطلع شوند.سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خـارجی در ایـرانسرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خـود را در چـارچوب یکـی از فـرمهای مخصوص٭ که از طریق سازمان (مراجعه حضوری یا سایت اینترنتی سازمان) قابل دریافت مـی باشـد تکمیـــل و به ســازمان ارائه نمایند. درخــواست سرمایه گذار خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه گـذاری خـارجی مطـرح وتا مرحله صدور مجــوز ســرمایه گذاری خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. انتخاب فرم بستگی به روش سرمایه گذاری خارجی و توافقی است که بین طرفین مشارکت (سرمایه گذار داخلـی وخارجی)صورت می پذیرد. این فرم می بایست به زبان انگلیسی ارائه شود مگر در مواردی که سـرمایه گـذار خـارجی یک ایرانی مقیم خارج یا از کشورهای فارسی زبان شامل تاجیکستان و افغانستان باشد.

  حقوق و تسهیلات:

  -برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی

  -انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا

  -امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری

  -پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمـل و نقـل ارتباطـات، خـدمات و تـأمین

  آب و برق و گازو انرژی

  -امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی

  -امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک

  -ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یـک آنهـا و

  امکان تمدید آن

  -تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز

  -انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گـذاری مسـتقیم خـارجی (FDI)یـا ترتیبـات قـراردادی از

  جمله روشهـــای BoT، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار

  -پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کــه بـا سـرمایه منشـأ خـارجی در کشـور سـرمـایــه گــذاری

  مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها.

  -سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست موسسات حسابرسی تایید شده عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران کـه

  توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یک موسسـه حسابرسـی را بمنظـور تأییـد گزارشـات مـالی و سـالانه طـرح خـود

  انتخاب نماید

  -تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار :

  -درخواستهای سرمایه گذاران خارجی بمنظـور پـذیرش، ورود، بکـارگیری، خـروج سـود و سـرمایه در چـارچوب قـانون

  تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سـازمان سـرمایه گـذاری تسـلیم و از آن طریـق اقـدام گـردد .

  -هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از ۳۰ درصد در مــالکیت وی

  مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود

  -چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سـایر سـرمایه گـذاران را داشـته بــاشد ضروریسـ ت

  سازمان سرمایه گـذاری را مطلـع نمایـد. درصـورت واگـذاری بـه سـرمایه گـذاری خـارجی دیگـر ضروریسـت اقـدامات لازم

  درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد

  -کلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سـرمایه و عایـدات ناشـی از افـ زایش ارزش سـرمایه موضـوع

  قانون می بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد.

  -ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً ۶ ماه است، سرمایه گذار موظف به وارد نمودن بخشـی

  از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظـور ممانعـت ازابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نمایـد

  -سرمایه گذار خارجی موظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجـوز سـرمایه

  گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشـویق و

  حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشـش قـانونی و حمـایتی بـه

  سرمایه های مذکور میباشد.

  -ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایـت قـرار گیرنـد

  می بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سـازمان سـرمایه گـذاری ارائـه نماینـد.

  -پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاهها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سـهام) مشـروط بـه ایجـــاد ارزش

  افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــرپس از خــرید سهــام میبــــاشد.

  سایر مزایا و تسهیلات :

  -سرمایه گذاران خارجی میتوانند بخشی از سرمایه خود را از منـابع داخلـی و خـارجی بصـورت وام تهیـه نماینـد. بـدیهی

  است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است .

  -سرمایه خارجی میتواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنـی و سـایر اشـکال حقـوق مالکیـت

  معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد.

  -هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت ۴ سال از مالیات معاف می باشد

  -درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال مشـمول مالیـات نخواهـد

  بود

  -تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلقه معاف هستند

  -درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صـنایع تبـدیلی و تکمیـل آن از شـمول مالیـات معـاف

  است.

  -درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صــادرات غیر نفتی به خارج صـــادر مـی شـوند از شـمول

  مالیات معاف است.

  -سرمایه گذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجـود از ۵۰

  درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.