دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • پناهنگی در سنت کیتس و نویس • ١.اطلاعات در مورد سابقه

  سنت کیتس و نویس یک دولت عضو کنوانسیون  سال 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان  از فوریه 2002 است، اما هنوز به پروتکل 1967 آن موافقت نکرده است. این کشور نه به کنوانسیون 1954 مربوط به وضعیت افراد فاقد تابعیت ، و نه به کنوانسیون 1961 بر کاهش بیکشورها ملحق شدە است.

  سنت کیتس و نویس  در امتداد زنجیره ای از جزایر آنتیل لیسر واقع شدە و در میان کشورهای کارائیب تحت تاثیر مهاجرت ترکیبی از افراد فاقد مدرک است.

  UN تا به حال دسترسی به اطلاعات کمی در مورد ماهیت و اندازه و وسعت حرکت افراد فاقد مدرکی کە ورود یا ترانزیت می شوند ازطریق سنت کیتس و نویس داشتە است، اما اطلاعات بدست آمدە نشان دادە است که سنت کیتس و نویس گاهی اوقات ممکن است یک نقطه از حمل و نقل برای اتباع هائیتی برای مسیر رفتن به سرزمین های فرانسه از گوادلوپ و / یا مارتینیک باشد.

  این کشور اجرای قوانین و مقررات یا آیین نامە های اجرایی در مورد مسائل پناهنده و پناهندگی  را تصویب نکرده است  و بە  یک روند پناهندگی ملی ایجاد نکردە است.

  هنگامی که متقاضیان پناهندگی شناسایی می شوند، ادعایشان بە هنوراری لیسون UN ارجاع می شود در سنت کیتس و نویس و سپس توسط  دفتر منطقه ای UN در واشنگتن تحت دستور سازمان بررسی و تصمیم گرفتە می شود. در دسامبر 2014، سنت کیتس و نویس میزبان یک پناهنده شد. هرچند، با توجه به عدم وجود روشی برای شناسایی و حمایت از پناهندگان در این کشور، ممکن است که افراد دیگری وجود دارند کە نیاز به حمایت بین المللی دارند کە UN از آن آگاه نیست.

  در چارچوب مهاجرت ترکیبی، این مهم است که همه کشورها کارائیب – آیا کشورهای مقصد و یا تزانزیت – توسعه ظرفیت های خود را به طور مناسب این جنبش را مدیریت کنند، از جمله مکانیسم هایی کە برای شناسایی کسانی کە دراین جریان ترکیبی ممکن است احتیاج به حمایت از پناهندگان داشتە باشند. در حال حاضر،  کمیساریا  آگاە است کە در سنت کیتس و نویس برای تن دادن به پروتکل  1967 اقدامات لازم صورت نگرفته است برروی توسعه قوانین مسائل پناهندگی، و یا به ایجاد اجرای مکانیسم های برای شناسایی و ثبت نام پناهجویان و تصمیم گیری کردن برای تقاضای پناهندگیشان.

   

   

      II. دستاوردها و پیشرفت های مثبت

  کمیساریای عالی پناهندگان از سیاست ها یا شیوه های خاص در سنت کیتس و نویس برای شناسایی متقاضیان پناهندگی در حرکت مهاجر مختلط  و ارائه کردن چارە های تمایزیافتە  بە آنها، از جمله دسترسی به روند پناهندگی آگاه نیست. به این ترتیب، برای کمیساریای عالی پناهندگان اظهار نظر کردن در مورد دستاوردها و بهترین اقدامات دشوار است.

   

  هنگامی که متقاضیان پناهندگی پناهجویان برای  توجه UNHCR و یا نمایندە  کمیساریای عالی پناهندگان در سنت کیتس و نویس آمدە اند، دولت به طور کامل با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری داشته است. این همکاری شامل تسهیل دسترسی UNHCR به متقاضیان پناهندگی بازداشت شدە برای بررسی ادعای خود، و همچنین دسترسی به مهاجران برای اهداف غربالگری عمومی.

  با توجه به قربانیان قاچاق، UNHCR از تصویب دولت در مورد قانون قاچاق انسان در سال  2008  تمجید کرد، که استثمار تمامی اشخاصی کە برای فحشا و استفاده تجاری جنسی مورد استفادە قرار می گریند را ممنوع کرده است.

   

  III. مسائل مربوط به حفاظت از کلید ها، چالش ها و توصیه ها

  شماره 1: حفاظت از متقاضیان پناهندگی و پناهندگان

  سنت کیتس و نویس یکی از تنها شش ایالات در منطقه کارائیب است که به پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان موافقت نکرده است. در پروتکل 1967 توسعە دادن دامنە شخصی از کنوانسیون 1951 بوسیلە حذف محدودیت های جغرافیایی و زمان موجود در کنوانسیون  1951 ،  و از این رو برای حفاظت موثر از پناهندگان ضروری است. با توجه به مفاد و چالش های حفاظت منطقه ای ، الحاق به پروتکل 1967 باید یک اولویت باشد.

   

  III. چالش ها و اجبارها

  مشابه به کشورهای همسایه و منطقه در در دریای کارائیب، سنت کیتس و نویس متوجە می شود کە از لحاظ جغرافیایی در یک محیط بسیار پیچیده مهاجرت قرار دارد و در نتیجه به ورود افراد بدون مدرک از طریق هوا و دریا حساس است. به طور کلی منابع محدودی در دسترس دولت کارائیب برای مقابله با ورود افراد بدون مدرک از غیر تبعه وجود دارد. در همان زمان، جامعه واقفین به اندازە کافی به چالش مهاجر در منطقه توجه نمی کردند. دیگر اولویت های ملی به طور معمول بیش از اولویت موضوع مهاجرت مستند نشده است. این چالش ها که در سراسر منطقه  و تعامل فعال تر محدود در مورد این مسائل روبرو هستند.

  کمیساریای عالی پناهندگان سنت کیتس و نویس برای ایجاد یک چارچوب قانونی ملی به ارائه پناهندگان با حفاظت بین المللی را تشویق می کند. UNHCR برای ارائه حمایت به دولت سنت کیتس و نویس به منظور توسعه یک سیاست پناهندگی ملی ، از جمله تهیه پیش نویس قانون پناهندگی ملی آماده است. UNHCR برای ارائه آموزش و ظرفیت سازی خدمات به کارکنان دولت، اعضای جامعه مدنی و دانشگاهیان ، به منظور تقویت ظرفیت دولت برای مدیریت جریان مهاجرت مخلوط و کمک به افراد نیازمند به حمایت بین المللی آماده باقی می ماند.

   
  نگارنده: محسن معماری