دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • اخذ اقامت اسپانیا از طریق تولد

 • تابعیت و اخذ تابعیت اصولاً رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. تابعیت دارای سه عنصر سیاسی بودن و معنوی بودن و حقوقی بودن است و دو طرف دارد : شخص دارای تابعیت و دولت اعطا کننده ی تابعیت.

  تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این تابعیت با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد و از دو روش خاک یا خون حاصل می شود. چنین تابعیتی غیر ارادی و تحمیلی است. برای مثال شخصی که در ایران متولد شود بر اساس مفاد قانون ما خواه ناخواه ایرانی محسوب میشود. البته به شرط اینکه شروط دیگری نظیر پدر ایرانی هم لحاظ شده باشد، بنابراین کسی که دارای تابعیت ایرانی از طریق تولد باشد نمی تواند تابعیت خود را انتخاب کند ، بلکه تابعیت بر او تحمیل می شود.
  ترک این نوع تابعیت مستلزم رعایت شرایط حقوقی خاص می باشد. برای مثال در ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر گردیده است که اتباع ایرانی نمی توانند ترک تابعیت کنند مگر با رعایت چهار شرط مذکور در این ماده اخذ تابعیت در اسپانیا از طریق خاک می باشد ،  مگر اینکه که تصویب قوانین جدید این وضع را تغییر دهد. البته دربسیاری از کشورها تولد عامل اصلی اخذ تابعیت نیست،  ولیکن از موارد تاثیرگذار محسوب می شود. با توجه به نظام حقوق بین الملل خصوصی ، در بیشتر کشور های جهان پذیرفته شده است  که در صورت ازدواج فی مابین زوجین شخص میتواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نماید. کشور اسپانیا  از جمله ی این کشورها می باشد. لذا چنانچه یک نفر با یک اسپانیایی ازدواج کند میتواند جهت اخذ تابعیت اسپانیا اقدام نماید.


  در حقوق کشور ایران نیز به این موضوع اشاره شده است. برای مثال:
  در بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی قید شده هر زمان تبعه خارجی  با شوهر ایرانی ازدواج نماید ایرانی محسوب می شود.
  در بعضی کشورها نظیر ایران آثار حقوقی ازدواج برای اخذ تابعیت  آن کشور متفاوت است. اما در مورد کشور اسپانیا ازدواج با مرد یا زن تبعه ی این کشور قطعاً منتهی به اخذ تابعیت می شود ؛ البته اخذ تابعیت این کشور منوط بر این است که پرونده ی مربوط به آن درست ارائه شود و دارای شاکله ی صحیح حقوقی باشد.
  لازم به ذکر است که ازدواج در نظام حقوقی بعضی کشورها همچون ایران دارای آثار تحمیلی تابعیت می باشد. بر اساس  ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، در صورتی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند از نظر قانون گذار خود به خود ایرانی حساب می شود. حال آنکه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی متضمن اخذ تابعیت نمی باشد .

  بدیهی است که اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و شروط ضمن عقد ازدواج و اخذ تابعیت یا اقامت در اسپانیا از طریق ازدواج دارای پیچیدگی ها و اصول حقوقی خود میباشد.
  - See more at: https://www.iranmohajerat.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/#sthash.RfF1kiYi.dpuf