دانشنامه مهاجرت

  • دانمارک

    مهاجرت
  • مهاجرت

    اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور دانمارک

    بر اساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده که در صورت ازدواج فی مابین زوجین فرد میتواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند. کشور دانمارک از این قائده مستثنی نمی باشد. لذا چنانچه یک نفر با یک دانمارکی ازدواج کند میتواند جهت اخذ تابعیت دانمارک [...]