دانشنامه مهاجرت

 • پرتغال

  مهاجرت
 • مهاجرت

  ویزای ازدواج پرتغال

  ویزای ازدواج پرتغال چیست ؟آیا به ویزای ازدواج پرتغال فکر کرده اید ؟ طول مدت اخذ ویزای ازدواج پرتغال چه مدت است ؟ویزای ازدواج پرتغال چه مدت طول میکشد ؟. آیا ویزای ازدواج پرتغال باعث اخذ تابعیت شما از کشور پرتغال می شود ؟ ویزای ازدواج پر [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در پرتغال

  آیا مبتوان از طریق ازدواج در پرتغال اقامت  کشور پرتغال را کسب کرد ؟اخذ تابعیت از طریق ازدواج  در پرتغال چه شرایطی دارد ؟آیا اخذ تابعیت از طریق ازدواج در پرتغال امکان پذیر است ؟بعد از چه م [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور پرتغال

  در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشور دیگر ازدواج است. در نظامات سابق حقوقی ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی مقرر شده که اگر یک خانم غیر ایرانی با یک مرد ایرانی ازدواج کند ، تابعیت ایرانی به آن بانو اعطا می شود و ا [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در پرتغال

  اخذ تابعیت از طریق ازدواجدر نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشور دیگر ازدواج است.در نظامات سابق حقوقی ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران ودر قانون مدنی مقرر شده که اگر یک خانم غیر ایرانی با یک مرد ایرانی ازدو [...]