دانشنامه مهاجرت

  • چین

    مهاجرت
  • مهاجرت

    تابعیت از طریق تولد در چین

    این مقاله متعلق به موسسه حقوقی مهاجرتی جناب آقای دکتر ملک پور میباشد شیوه های کسب تابعیت  عبارت اند از اخذ تابعیت از طریق خون و کسب تابعیت از طریق خاک .شیوه اخذ تابعیت در کشور چین از طریق خون وتولد می باشد .کسب اقامت و کسب تابعیت چین از طریق تولد و خون  از بهترین شیوه های موجود می باشد .برای کس [...]