دانشنامه مهاجرت

 • ایران

  مهاجرت
 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در ایران

  ایران پس از پشت سر گذاشتن و طی دوران پر فراز و نشیب اقتصادی عزم خود را برای قدرت اول منطقه برداشته است  که در این میان وجود سرمایه گذاران خارجی میتواند سرعت و بهبودی بیشتری به این کار دهد حوادث و اتفاقات گوناگون در این چند دهه که شرایط اقتصادی کشورمان را تحت [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در ایران

  ایران پس از پشت سر گذاشتن و طی دوران پر فراز و نشیب اقتصادی عزم خود را برای قدرت اول منطقه برداشته است  که در این میان وجود سرمایه گذاران خارجی میتواند سرعت و بهبودی بیشتری به این کار دهد حوادث و اتفاقات گوناگون در این چند دهه که شرایط اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده از زمان ملی شدن [...]

 • مهاجرت

  اقامت در ایران از طریق سرمایه گذاری

  اقامت در ایران از طریق سرمایه گذاری:افراد بسیاری  وجود دارند که تابعیت کشورهای دیگر جهان را دارند و به هر دلیل مایلند در ایران اقامت داشته باشند. بهترین راهی که میتوان به این افراد پیشنهاد داد ویزای سرمایه گذاری است.  دولت جمهوری اسلامی ایران [...]