دانشنامه مهاجرت

  • سنت کیتس

    مهاجرت
  • مهاجرت

    سرمایه گذاری در سنت کیس و نویس

    شرکت ملک پور توانایی کسب تابعیت از طریق برنامە سرمایە گذاری در سنت کیتس و نویس را دارد، کل پروسە در چهار ماە از دو طریق سرمایە گذاری در پروژە های املاک مورد تایید دولت کە با بازگشت پذیری پول بعد از ٥ سال همراە است یا شرکت در پروژە بنیاد گسترش صنعت شکر کە غیر قابل برگشت می باشد انجام می شود. د [...]