دانشنامه مهاجرت

  • نروژ

    مهاجرت
  • مهاجرت

    شرایط کار ضمن تحصیل در نروژ

    ایا قصد کار ضمن تحصیل در نروژ را دارید؟ ایا از شرایط کار ضمن تحصیل در نروژ مطلع هستید؟ تعداد ساعات کار ضمن تحصیل در نروژ و حقوق دریافتی برای دانشجویان مشغول به تحصیل در نروژ به چه صورت می باشد؟ برای بسیاری از دانشجویان بین المللی، دریافت یک پذی [...]