دانشنامه مهاجرت

  • چین

    مهاجرت
  • مهاجرت

    مهاجرت کاری به چین

    در این مقاله میخواهیم به مبحث کار در کشور چین بپردازیم.با توجه به اینکه این کشور از پرجمعیت ترین کشورهای دنیا است و نیروی کار بسیاری را دارا می باشد دولت چین توجه ویژه ای را به امر اشتغال معطوف داشته و این امررا مهمترین هدف  و استراتژی خود جهت  تضمین پایداری وضعیت جامعه قرار دا [...]