دانشنامه مهاجرت

  • سنت کیتس

    مهاجرت
  • مهاجرت

    پناهنگی در سنت کیتس و نویس

    ١.اطلاعات در مورد سابقهسنت کیتس و نویس یک دولت عضو کنوانسیون  سال 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان  از فوریه 2002 است، اما هنوز به پروتکل 1967 آن موافقت نکرده است. این کشور نه به کنوانسیون 1954 مربوط به وضعیت افراد فاقد تابعیت ، و نه به کنوانسیون 1961 بر کاهش بیکشورها ملحق شدە است.سنت ک [...]