دانشنامه مهاجرت

  • فنلاند

    مهاجرت
  • مهاجرت

    پناهندگی در فنلاند

    در چندین سال اخیر مشاهده می شود که افرادی برای مهاجرت ، راه غیر قانونی پناهندگی در فنلاند را انتخاب می کنند که اکثر آنها اهل کشورهایی مثل سوریه ، افغانستان و غیره می باشند که از نظر عامه ی مردم پناهندگی در فنلاند یکی از راههای مهاجرت است که به سهولت انجام می شود در صورتی که این باور غلط [...]